Regulamin

I Zasady ogólne

 1. Firma BEST PACKET Katarzyna Chojnacka zastrzega sobie prawo w szczególnych wypadkach do przekazywania zleceń innej firmie zewnętrznej.
 2. Złożenie zamówienia przez Zleceniodawcę stanowi dowód zapoznania się z regulaminem oraz cennikiem.
 3. Zleceniobiorca wykonuje usługę – przyjmowanie od klientów zleceń na przesyłki kurierskie przez serwis internetowy www.zamowkuriera.com oraz przekazuje je do realizacji firmie kurierskiej z którą ma podpisaną umowę brokerską.
 4. Regulamin określa zasady firmy BEST PACKET Katarzyna Chojnacka właściciela serwisu www.zamowkuriera.com zwanym dalej Zleceniobiorcą, świadczącym usługi pośrednictwa usług kurierskich w obrocie Krajowym osób fizycznych, firm, zwanych dalej Zleceniodawcą, Płatnikiem.

II Obszar działalności

Zakres działalności Zleceniobiorcy obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej

III Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki

 1. Przesyłka musi mieć co najmniej 5cm warstwę wypełnienia po każdej ze stron i pomiędzy towarem. Oraz powinna posiadać:
 • szczelne zamkniecie,
 • odpowiednio wytrzymałe opakowanie,
 • nie może mieć wystających elementów które mogą uszkodzić inną przesyłkę,
 • jeżeli wymaga tego zawartość, oznakowanie: np. szkło
 • uniemożliwić dostęp do zawartości przesyłki
 • każda przesyłka wymaga opakowania przez Zleceniodawcę
 • nadawca jest zobowiązany oddać przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytków lub uszkodzenia.

IV Towary wyłączone przedmiotowo z przewozu

 1. materiały wybuchowe, łatwopalne, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicję,
 2. przesyłek zawierających żywe rośliny i zwierzęta
 3. przesyłek zawierające zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,
 4. przesyłek mających na opakowaniu lub w widocznych miejscach zawartości przesyłki napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
 5. przesyłek, których zadeklarowana wartość przekracza limity zakładu ubezpieczeń lub budzi wątpliwość co do zgodności zawartości z deklarowaną wartością,
 6. przesyłek, które ze względu na swoje właściwości- masę, wagę lub inne uniemożliwiają wykonanie usługi przy użyciu posiadanych przez Zleceniobiorcę środków i urządzeń transportowych,
 7. przesyłek zawierających dzieła sztuki, antyki kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek walory zbywalne
 8. przesyłek w opakowaniach mogących zabrudzić lub uszkodzić w inny sposób pozostałe przesyłki,
 9. przesyłek szklanych i łatwo tłukących się oraz zawierających elementy szklane,
 10. innych przesyłek, których przewóz jest zakazany w świetle przepisów obowiązującego prawa,

Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Zleceniobiorca może zażądać od nadawcy jej otwarcia w celu sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom zleceniodawcy zawartym w liście przewozowym, czy zdeklarowana wartość paczki odpowiada jej wartości rzeczywistej, oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.

Jeżeli po otwarciu paczki Zleceniobiorca stwierdzi że zawartość paczki narusza postanowienia niniejszego regulaminu, Zleceniodawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości czterokrotnej kwoty stanowiącej  wynagrodzenie Zleceniobiorcy.

V Określenia użyte w Regulaminie

 • adres: oznacza adresata przesyłki i miejsce doręczenia wskazane przez nadawcę,
 • nadanie: polecenie doręczenia przesyłki,
 • adresat: podmiot określony przez nadawcę jako odbiorca,
 • doręczenie: wydanie przesyłki adresatowi, w przypadku określonych prawem także inne osoby,
 • przesyłka: rzeczy opatrzone adresem: worki, pojemniki, paczki, koperty, foliopaki, przedłożone i przyjęte przez firmę kurierską w celu doręczenia adresatowi w ramach jednego listu przewozowego,
 • zleceniodawca: płatnik osoba prywatna lub firma która zleca wysyłkę,
 • Zleceniobiorca: BEST PACKET Katarzyna Chojnacka,
 • Waga: waga brutto paczka wraz z opakowaniem.

VI Odpowiedzialność Zleceniobiorcy

 1. Zleceniobiorca nie odpowiada za uszkodzenie przesyłki w przypadku braków w opakowaniu czy zabezpieczeniu przesyłki i jej wypełnieniu wewnątrz opakowania,
 2. Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienie w doręczeniu przesyłki wynikające z warunków atmosferycznych ,awarii ,kontroli na drodze, odmowy przyjęcia, awiza, błędnego adresu na liście przewozowym, brak nr na budynku mieszalnym (firmie),kiedy telefon adresata nie odpowiada lub jest błędny,
 3. Zleceniobiorca odpowiada za utratę przesyłki z zadeklarowaną wartością przysługuje odszkodowanie w wysokości żądanej przez Zleceniodawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość i rzeczywistej wartości rynkowej,
 4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z właściwości towaru tj.: ich szczególnej podatności na uszkodzenia wskutek ich wad lub naturalnych właściwości
 5. Nadawca i adresat nie mogą bez zgody zleceniobiorcy wyrażonej w formie pisemnej  dokonywać cesji przysługujących  praw na osoby trzecie pod rygorem nieważności.